اسخیفنینگن، کیلومتر ساحل رفت و آمد مکرر 5 از لاهه، هلند