پروونس Provence، منطقه ای خیره کننده در جنوب فرانسه