موناکو - فراری، قایق و قایق بادبانی نشان می دهد، لوکس و زرق و برق