Chateauneuf du Pape - زیبا و یکی از بهترین روستاهای شراب در فرانسه است