طعم و مزه استکهلم - جشنواره غذا "Smaka På استکهلم" 5 - 10 ژوئن 2018

, ,
طعم استکهلم - این جشنواره غذا اوایل تابستان بینش بزرگ در شیوه زندگی ای، استکهلم است.